RealWear-ロゴ

ポーランド語

Więcejzasobów

Ustalaniedominującegooka

Dominująceokototendencjadoreferowaniaobrazudocierającegozjednegookanad otrzymywanymzdrugiego。 W
celuswobodnegokorzystaniazwyświetlaczanajlepiejpatrzećokiemdominującym。
Dominująceokoniejestzależneodprawo-lubleworęczności。
Abyustalić、którezoczujestdominujące:
1.Wyciągnijrazemręcenadługośćiuformujdłońmikształttrójkąta。
2.Mającobojeoczuotwarte、skup wzrok na jakimkolwiek oddalonymobiekcieznajdującymsięwsamymśrodku
trójkąta(takimjakżarówkalubklamkana drzwiach)。
3.Całyczasskupiającwzroknaoddalonymobiekcieznajdującymsięwśrodkutrójkąta–mającprzytymnieruchomą
głowęorazręce– zamknij praweoko。
4.Jeśliobiektnadalpozostajewtrójkącie、twojeleweokojestdominujące。
5.Całyczasskupiającwzroknaoddalonymobiekcieznajdującymsięwśrodkutrójkąta–mającprzytymnieruchomą
głowęorazręce-zamknijleweoko。
6.Jeśliobiektnadalpozostajewtrójkącie、twojepraweokojestdominujące。
7.Jeśliobiektpozostajewśrodkutrójkątaniezależnieodpatrzącegooka、żadneztwoich oczunijestdominujące。

SposóbnoszeniaurządzeniaHMT

10個のartykułwyjaśnia、jaknosićurządzenieHMTwceluzapewnieniajaknajwiększegokomfortu。
Krok 1 – Ustalenie konfiguracji lewego lub prawego oka
HMTmożnaustawićtak、abywyświetlaczikamerabyłyumiejscowionepolewejlubprawejstroniegłowy。
Po pierwsze、niezbędnejestokreśleniedominującegooka– abytozrobić、postępujzgodniez prostymi instrukcjami
zawartymiwpowiązanymartykule。 PatrzenienawyświetlaczHMTzapomocądominującegookaumożliwiuzyskanie
najbardziejwyraźnegoobrazuizapewnikomfortużytkowaniaurządzenia。
Krok 2 –PrzygotujswojeurządzenieHMT
Przedzałożeniem、przytrzymajramięwysięgnikaurządzeniaHMT/ekrannawysokościswojegookapolewej lub prawej
stronie、wzależnościodtego、którezoczujestdominujące。 Zegnijwysięgnikwkształtlitery„ Z”、takjakからpokazanoponiżej。
Krok 3 –Upewnijsię、żeakcesoriadomocowaniaurządzeniasąodpowiednioumocowane
wmiejscu。
Mogątobyćpojedynczybądźpotrójnypasekmocujący、hełmochronnyzzaczepamimocującymi、czapkokask
zpotrójnympaskiemmocującym、czapka z daszkiemzzaczepami。 Zapoznajsięzartykułemdotyczącymakcesoriów
mocujących、abydowiedziećsię、jakzamocowaćswojeurządzenie、używającjednegozdostępnychakcesoriów
mocujących。
Krok 4 –ZakładanieurządzeniaHMT
Zacznijodwypozycjonowaniaurządzenianagłowie、takabymniejwięcejznajdowałosięworientacjipoziomej。
Pałąknagłowępowinienbyćumiejscowionynagłowiepionowo、niepodkątem、takbyprzylegałdogórnejpartii
głowyużytkownika。
Krok 5 –DopasowywanieurządzeniaHMT
Wyregulujpaseknagłowęlubzamocowanenakrycieochronnegłowy、takabyurządzenieniewisiałozbytnisko–
powinnoznajdowaćsięwzdłużobszaruskroni、naduszami。
Następnieustawobudowęwyświetlaczanamiejscu。 Abyuzyskaćoptymalnedoświadczenie、zalecasię、aby
wyświetlaczznajdowałsiębliskoliniiśrodkowejtwarzy、przed i bliskooka。
Krok 6 – Regulacja dopasowania
Upewnijsię、żeobudowawyświetlaczaniejestumieszczonawzbytdużejodległościnazewnątrzokalubprzedokiem。
Przesuńwyświetlaczwkierunkuliniiśrodkowej、popychającodzewnątrzdowewnątrz。
NastępnietrzymającramięwysięgnikajednąrękąiprzytrzymująctyłurządzeniaHMTdrugąręką、dopchnijwyświetlaczdowewnątrz、takabybyłblisko
iniecoponiżejliniioka。

Krok 7 –UruchamianieurządzeniaHMT
ZanimzałożyszurządzenieHMTnagłowę、naciśnijiprzytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy、następniegozwolnij。 Przyciskfunkcyjnytoduży、srebrnyokrągłyprzyciskzlokalizowanyzbokuramieniawysięgnika/ ekranu。
Wciągu10-15sekundusłyszyszdźwiękpozakończeniuprocesuuruchamiania。 TerazurządzenieHMTjestwłączoneigotowedozałożenia。 Terazpowinieneświdziećaktywnyekran。

Krok 8 –Precyzyjnaregulacjaurządzenia
Najlepiejjestprzechylaćiobracaćobudowęwyświetlacza、abydokonaćdrobnychpoprawekwregulacji。
Upewnijsię、żeobudowawyświetlaczajestobróconatak、abywszystkieczterynarożnikiekranubyływyraźniewidocznedlaoka。 Powłączeniuzasilania
HMTiprawidłowymwyregulowaniupozycjiwyświetlacza、zobaczyszcałyekrangłównyurządzeniaHMT。
Ostrzeżenie:Jeśliniejesteśwstaniewyraźniezobaczyć、co jest na ekranie、zweryfikujkonfiguracjęurządzeniaiekranu、takżesprawdź、czypałąklub
nakrycieochronnegłowysąodpowiedniodopasowaneiczywyświetlaczjestprawidłowoskonfigurowanydladominującegooka。

Krok 9 – Precyzyjne dostosowanie aparatu
Abyrozpocząćkorzystaniezaparatu、niezbędnejestdokonaniekońcowejregulacjitak、abywidokaparatubyłskierowanywprzódinienapoykałnaswojejdrodzeprzeszkód。

Ustalaniedominującegooka

Dominująceokototendencjadoreferowaniaobrazudocierającegozjednegookanad otrzymywanymzdrugiego。 W
celuswobodnegokorzystaniazwyświetlaczanajlepiejpatrzećokiemdominującym。
Dominująceokoniejestzależneodprawo-lubleworęczności。
Abyustalić、którezoczujestdominujące:
1.Wyciągnijrazemręcenadługośćiuformujdłońmikształttrójkąta。
2.Mającobojeoczuotwarte、skup wzrok na jakimkolwiek oddalonymobiekcieznajdującymsięwsamymśrodku
trójkąta(takimjakżarówkalubklamkana drzwiach)。
3.Całyczasskupiającwzroknaoddalonymobiekcieznajdującymsięwśrodkutrójkąta–mającprzytymnieruchomą
głowęorazręce– zamknij praweoko。
4.Jeśliobiektnadalpozostajewtrójkącie、twojeleweokojestdominujące。
5.Całyczasskupiającwzroknaoddalonymobiekcieznajdującymsięwśrodkutrójkąta–mającprzytymnieruchomą
głowęorazręce-zamknijleweoko。
6.Jeśliobiektnadalpozostajewtrójkącie、twojepraweokojestdominujące。
7.Jeśliobiektpozostajewśrodkutrójkątaniezależnieodpatrzącegooka、żadneztwoich oczunijestdominujące。

Zdalna konfiguracjaHMTzpoziomuprzeglądarkiinternetowej

Wygeneruj kod QR w celukonfiguracjizpoziomuprzeglądarkiinternetowej
Aplikacja konfiguracyjna(znajdującasięwfolderzeMoje programy)pozwala na zeskanowanie kodu QR、którymoże
zawieraćinformacjeokonfiguracjijęzyka、strefy czasowej、czasuipołączeniaWi-Fi。 Stronainternetowaumożliwia
każdemuutworzeniekoduQR。
Abyskonfigurowaćurządzenie、postępujzgodniezponiższymikrokami:
1.Otwórzprzeglądarkęinternetowąnaswoimkomputerze。
2.Odwiedźstronęrealwear.setupmyhmt.comlubhttp://realwear.com/configure
3. Kliknij na przycisk'Konfiguracja 'na dole strony、następnie
na'Pierwszakonfiguracja '。 (ウワガ:Możeszrównieżkliknąć
nalink'Konfiguracja'nagórzepaskanawigacyjnego)
4.Wybierzpożądanyjęzykikliknij'Dalej '。 Należynajpierw
wybrać地域、następniestrefęczasową。
5.ポール 'Ustawautomatycznie'będzieaktualizowanezgodniez
wartościamipochodzącymizTwojegokomputerabądź
電話。 Jeślichceszużyćinnychustawień、odznacz to
ポールiwprowadźinnekoniecznewartości。
6.Kiedyzostanąwprowadzonewartościdopola'Datai czas '、
naciśnij'Dalej '。
•Opcjonalnie:WpisznazwępunktudostępuWi-Fi(lub
SSID)ihasłowceluskonfigurowaniasieci Wi-Fi dla
swojegourządzeniaHMT。ウワガ:Większośćprostych
sieciWi-FikorzystazzabezpieczeńWPA/ WPA2PSK。
7. Kliknij'Wygenerujkod '。 KodQRzostaniewyświetlonyna
ekraniekomputera。
8.NaurządzeniuHMTotwórzaplikację
Konfiguracja。 Powiedz「STRONAGŁÓWNA」、「MOJE PROGRAMY」、następnie「KONFIGURACJA」。 Urządzeniezacznie
エミトワッチsygnałdźwiękowy。
9. Zeskanuj kod QRpoprzezskierowanieaparatuurządzeniaHMTtak、abykodznajdowałsięwkonturzewyświetlanymnaekranie。
10. Kiedy kod QR zostanie zeskanowany、usłyszyszdźwięk、następnienastąpipowrótdopoprzedniegoekranu。
PoprzedzającekrokimogąbyćrównieżzrealizowaneprzyużyciuaplikacjiRealWearCompaniondostępnejwsklepach
AppStore oraz GooglePlay。
ウワガ:PouruchomieniuurządzeniaHMTporazpierwszywyświetlonyzostanieekranzdalnejkonfiguracji。アビー
pominąćproceszdalnejkonfiguracjiiodłożyćjąnapóźniej、naciśnijprzyciskfunkcyjnyACTION。 Możeszpowrócićdo
aplikacjikonfiguracyjnejwkażdejchwilipoprzezpoleceniegłosowe„STRONAGŁÓWNA”>„ MOJE
プログラム」>「KONFIGURACJA」。

WybieraniejęzykainterfejsuHMT

UrządzenieHMTobsługujenastępującejęzyki:
1. angielski(米国)
2.francuski
3. niemiecki
4.włoski
5.japoński
6.koreański
7.chińskimandaryński
8. polski
9.ポルトガル語(ブラジル)
10. rosyjski
11.hiszpański
12.タイ語
W celudokonaniawyborujęzykainterfejsu:
Krok 1:Naciśnijiprzytrzymajdużyczarnyprzyciskfunkcyjny ACTION、umieszczonyprzymocowaniuwysięgnika。
Krok 2:Wszystkieobsługiwanejęzykisąwyświetlanenapodglądzieprzyużyciuodpowiednichflagkrajów:
Urządzenieautomatycznieprzewijalistęjęzykówipodświetlajedenjęzyknaraz、naokołodwiesekundykażdy。
Krok 3:Kiedypożądanyjęzykzostaniepodświetlony、zwolnienie przycisku funkcyjnego ACTION spowoduje
natychmiastowązmianękonfiguracjiurządzenia、którewyświetlipoleceniatylkowtymjęzyku。

Sterowaniegłosowe

OWearHF™

WearHF™からinnowacyjneoprogramowanie、którepozwalanakorzystaniezurządzeniaRealWearHMT
wbezdotykowymtrybiegłośnomówiącym。 Jestłatwywobsłudzeiwyposażonywintuicyjnefunkcje。

Rozpoznawanie mowy — powiedz、co widzisz

UrządzeniaHMTdziałająwoparciuorozpoznawaniemowy。 Zamiastnaciskaćlubstukaćprzycisksterującynaekranie、
wszystko、co jedyniemusiszrobić、towypowiadaćnazwęodpowiedniejfunkcjisterującej。 UrządzeniaHMT
wykorzystująnajnowszązaawansowanątechnologięeliminacjiszumuirozpoznawania mowy、któraspełniaswojąrolę
nawet wnajtrudniejszymotoczeniuodużymnatężeniuhałasu。 Algorytmmożerozpoznaćwieleróżnychjęzykówi
akcentów、takżewykrywaćpolecenia、nawetjeślimówiszniskimgłosem。
Wszystkiepoleceniazwiązanezkonkretnymekranempowinnybyćwyświetlonewyraźnienaekranie、zwykle wszystkie
DUŻYMILITERAMI。 Możeszsterowaćurządzeniempoprzezwypowiadanieodpowiedniegopolecenia。 Naprzykład
ekrangłównyzawieradużeikonyzodpowiedniminazwami、np。 「MOJEPROGRAMY」ラブ「MOJEPLIKI」。 Abyuzyskać
dostępdotychaplikacji、wystarczy、żewypowiesznazwęaplikacji、zostanie uruchomiony odpowiedniekran。

Dostępdopomocywkażdejchwili

AbyuzyskaćdostępdozawartychwPomocyinformacjiodnoszącychsiędopoleceńkonkretnychekranów、skorzystaj
zポレセニア「POKAŻPOMOC」。 Polecenie「POKAŻPOMOC」wyświetlanejestnawszystkichekranach。エクランポモシー
wyświetlanyjestjakooknodialogowe。 Możeszzarównowypowiedziećdowolnepolecenielubpowiedz„ UKRYJ
POMOC」wceluzamknięciaoknadialogowego。 Nawetjeślioknopomocyzostałozamknięte、urządzenieHMT-1będzie
nasłuchiwałoiodpowiadałonatepoleceniagłosowe。

KorzystaniezHMTbezhełmuochronnego

Mocowanie tylnej poduszki

TylnapoduszkawsuwasięwtylnąopaskęurządzeniaHMT; należydopasowaćotworytylnejpodkładkidokołkównatylnejopasceHMTizatrzasnąć、w celuunieruchomienia。

Mocowaniepałąka

UmieśćkońcepaskapałąkawotworachumieszczonychpoobustronachurządzeniaHMT、jak to pokazano narysunku。 Złóżkonieczpowrotemna siebie izabezpieczgozapomocąrzepa。

今すぐ現場作業の変革に取りかかりましょう

RealWearで最新情報を入手してください