Pусский

Дополнительныересурсы

НошениеустройстваHMT

ドミナントアイ

Вэтомразделеописано、какноситьустройствоHMTсмаксимальнымкомфортом。
Шаг1.Определениеконфигурации:длялевогоилиправогоглаза
УстройствоHMTможнонастроитьтак、чтобыэкраникамерарасполагалисьслевойилисправойсто
пользователя。
Сначалаобязательнонужноопределитьдоминирующийглазпользователя、следуяпростыминструкц
этомразделе。
Чтобыполучитьнаиболеечеткоеизображениеиобеспечитькомфорт、нужносмотретьнаэкранHMT
доминирующимглазом。

Шаг2。ПодготовкаустройстваHMT
ПреждечемнадетьустройствоHMT、возьмитеегоидержитепоуровню、расположивкронштейн/экран
илисправавзависимостиоттого、какойглаздоминирующий。 Согнитештатив、чтобыонпринялZ-образную
форму、какпоказанониже。

Шаг3.Убедитесьвналичиинужныхголовныхкрепежныхпринадлежностей
Сюдаотносятся:одиночноеитройноекрепления、каскасзажимами、защитнаякепкастройнымкр
илибейсбольнаякепкаскрепежнымнабором。 Инструкциипоустановкенаустройствонужныхкрепежных
принадлежностейсм。 вразделе、посвященномкрепежу。

Шаг4。НадеваниеустройстваHMT
Первымделомрасположитеустройствонаголовепримернопараллельноземле。 Головноекреплениедолжно
охватыватьверхнюючастьголовывертикально、анеподуглом。

Шаг5。ПодгонкакрепленийHMT
Отрегулируйтеголовноекреплениеилизакрепленныйголовнойубор、чтобыустройствоненаходилос
слишкомнизко—онодолжнорасполагатьсявдольвиска、надушами。
Затемскорректируйтеположениедержателяэкрана。 Длямаксимальногоудобстварекомендуется
расположитьэкранближекцентральнойлиниилицапередвашимглазомнадостаточноблизкомраст

Шаг6。ДополнительнаяподгонкаУбедитесь、чтодержательэкранане
располагаетсяслишкомдалекоотглазавглубинуилипосторонам。
Переместитеэкранближекцентральнойлинии、толкаяегоксебеснаружнойстороны。
Удерживаяоднойрукойкронштейн、адругой - заднюючастьHMT、надавитенадержательэкранавовнутрь、чтобыонрасположилсявблизипередвашимглазом、чутьнижелиниипрямойвидимости。

Шаг7。ВключениеустройстваHMT
ПреждечемнадетьнаголовуустройствоHMT、нажмитеиудерживайтекнопкупитаниявтечениетрех Кнопкапитанияпредставляетсобойкруглуюсеребристуюкнопку、расположеннуюстойжестороны
Примерночерез10–15секундраздастсязвуковойсигналозавершениипроцедурызапуска。 УстройствоHMTвключено、ивыможетенадетьего。 Наэкранедолжноотображатьсясодержимое。

Шаг8。Тонкаянастройка
Можнонемногоскорректироватьположениедержателяэкранапутемвращенияилинаклона。 Держательэкрананужноповернутьтакимобразом、чтобывамбыличетковиднывсечетыреуглаэк Еслидержательэкранарасположен
правильно、высможетеполностьюувидетьглавноеменювключенногоустройстваHMT。
Внимание! Есливыневидитечеткоеизображениенаэкране、убедитесьв
равильностинастройкиустройстваиэкрана - дваждыпроверьте、каксидитголовноекреплениеилиголовнойубор、ипроследите、чтобыэкранбылправильнонастроенподдоминирующийглаз。

Шаг9。Тонкаянастройкакамеры
Преждечемвоспользоватьсякамерой、нужновыполнитьоставшиесярегулировки、чтобыобеспечитьпрямуюнаправленностькамерыиотсутствиепомехвкадре。

SposóbnoszeniaurządzeniaHMT

hmt_1

10個のartykułwyjaśnia、jaknosićurządzenieHMTwceluzapewnieniajaknajwiększegokomfortu。
Krok 1 – Ustalenie konfiguracji lewego lub prawego oka
HMTmożnaustawićtak、abywyświetlaczikamerabyłyumiejscowionepolewejlubprawejstroniegłowy。
Po pierwsze、niezbędnejestokreśleniedominującegooka– abytozrobić、postępujzgodniez prostymi instrukcjami
zawartymiwpowiązanymartykule。 PatrzenienawyświetlaczHMTzapomocądominującegookaumożliwiuzyskanie
najbardziejwyraźnegoobrazuizapewnikomfortużytkowaniaurządzenia。
Krok 2 –PrzygotujswojeurządzenieHMT
Przedzałożeniem、przytrzymajramięwysięgnikaurządzeniaHMT/ekrannawysokościswojegookapolewej lub prawej
stronie、wzależnościodtego、którezoczujestdominujące。 Zegnijwysięgnikwkształtlitery„ Z”、takjakからpokazanoponiżej。
Krok 3 –Upewnijsię、żeakcesoriadomocowaniaurządzeniasąodpowiednioumocowane
wmiejscu。
Mogątobyćpojedynczybądźpotrójnypasekmocujący、hełmochronnyzzaczepamimocującymi、czapkokask
zpotrójnympaskiemmocującym、czapka z daszkiemzzaczepami。 Zapoznajsięzartykułemdotyczącymakcesoriów
mocujących、abydowiedziećsię、jakzamocowaćswojeurządzenie、używającjednegozdostępnychakcesoriów
mocujących。
Krok 4 –ZakładanieurządzeniaHMT
Zacznijodwypozycjonowaniaurządzenianagłowie、takabymniejwięcejznajdowałosięworientacjipoziomej。
Pałąknagłowępowinienbyćumiejscowionynagłowiepionowo、niepodkątem、takbyprzylegałdogórnejpartii
głowyużytkownika。
Krok 5 –DopasowywanieurządzeniaHMT
Wyregulujpaseknagłowęlubzamocowanenakrycieochronnegłowy、takabyurządzenieniewisiałozbytnisko–
powinnoznajdowaćsięwzdłużobszaruskroni、naduszami。
Następnieustawobudowęwyświetlaczanamiejscu。 Abyuzyskaćoptymalnedoświadczenie、zalecasię、aby
wyświetlaczznajdowałsiębliskoliniiśrodkowejtwarzy、przed i bliskooka。
Krok 6 – Regulacja dopasowania
Upewnijsię、żeobudowawyświetlaczaniejestumieszczonawzbytdużejodległościnazewnątrzokalubprzedokiem。
Przesuńwyświetlaczwkierunkuliniiśrodkowej、popychającodzewnątrzdowewnątrz。
NastępnietrzymającramięwysięgnikajednąrękąiprzytrzymująctyłurządzeniaHMTdrugąręką、dopchnijwyświetlaczdowewnątrz、takabybyłblisko
iniecoponiżejliniioka。

Krok 7 –UruchamianieurządzeniaHMT
ZanimzałożyszurządzenieHMTnagłowę、naciśnijiprzytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy、następniegozwolnij。 Przyciskfunkcyjnytoduży、srebrnyokrągłyprzyciskzlokalizowanyzbokuramieniawysięgnika/ ekranu。
Wciągu10-15sekundusłyszyszdźwiękpozakończeniuprocesuuruchamiania。 TerazurządzenieHMTjestwłączoneigotowedozałożenia。 Terazpowinieneświdziećaktywnyekran。

Krok 8 –Precyzyjnaregulacjaurządzenia
Najlepiejjestprzechylaćiobracaćobudowęwyświetlacza、abydokonaćdrobnychpoprawekwregulacji。
Upewnijsię、żeobudowawyświetlaczajestobróconatak、abywszystkieczterynarożnikiekranubyływyraźniewidocznedlaoka。 Powłączeniuzasilania
HMTiprawidłowymwyregulowaniupozycjiwyświetlacza、zobaczyszcałyekrangłównyurządzeniaHMT。
Ostrzeżenie:Jeśliniejesteśwstaniewyraźniezobaczyć、co jest na ekranie、zweryfikujkonfiguracjęurządzeniaiekranu、takżesprawdź、czypałąklub
nakrycieochronnegłowysąodpowiedniodopasowaneiczywyświetlaczjestprawidłowoskonfigurowanydladominującegooka。

Krok 9 – Precyzyjne dostosowanie aparatu
Abyrozpocząćkorzystaniezaparatu、niezbędnejestdokonaniekońcowejregulacjitak、abywidokaparatubyłskierowanywprzódinienapoykałnaswojejdrodzeprzeszkód。

НошениеустройстваHMT

Вэтомразделеописано、какноситьустройствоHMTсмаксимальнымкомфортом。
Шаг1.Определениеконфигурации:длялевогоилиправогоглаза
УстройствоHMTможнонастроитьтак、чтобыэкраникамерарасполагалисьслевойилисправойсто
пользователя。
Сначалаобязательнонужноопределитьдоминирующийглазпользователя、следуяпростыминструкц
этомразделе。
Чтобыполучитьнаиболеечеткоеизображениеиобеспечитькомфорт、нужносмотретьнаэкранHMT
доминирующимглазом。

Шаг2。ПодготовкаустройстваHMT
ПреждечемнадетьустройствоHMT、возьмитеегоидержитепоуровню、расположивкронштейн/экран
илисправавзависимостиоттого、какойглаздоминирующий。 Согнитештатив、чтобыонпринялZ-образную
форму、какпоказанониже。

Шаг3.Убедитесьвналичиинужныхголовныхкрепежныхпринадлежностей
Сюдаотносятся:одиночноеитройноекрепления、каскасзажимами、защитнаякепкастройнымкр
илибейсбольнаякепкаскрепежнымнабором。 Инструкциипоустановкенаустройствонужныхкрепежных
принадлежностейсм。 вразделе、посвященномкрепежу。

Шаг4。НадеваниеустройстваHMT
Первымделомрасположитеустройствонаголовепримернопараллельноземле。 Головноекреплениедолжно
охватыватьверхнюючастьголовывертикально、анеподуглом。

Шаг5。ПодгонкакрепленийHMT
Отрегулируйтеголовноекреплениеилизакрепленныйголовнойубор、чтобыустройствоненаходилос
слишкомнизко—онодолжнорасполагатьсявдольвиска、надушами。
Затемскорректируйтеположениедержателяэкрана。 Длямаксимальногоудобстварекомендуется
расположитьэкранближекцентральнойлиниилицапередвашимглазомнадостаточноблизкомраст

Шаг6。ДополнительнаяподгонкаУбедитесь、чтодержательэкранане
располагаетсяслишкомдалекоотглазавглубинуилипосторонам。
Переместитеэкранближекцентральнойлинии、толкаяегоксебеснаружнойстороны。
Удерживаяоднойрукойкронштейн、адругой - заднюючастьHMT、надавитенадержательэкранавовнутрь、чтобыонрасположилсявблизипередвашимглазом、чутьнижелиниипрямойвидимости。

Шаг7。ВключениеустройстваHMT
ПреждечемнадетьнаголовуустройствоHMT、нажмитеиудерживайтекнопкупитаниявтечениетрех Кнопкапитанияпредставляетсобойкруглуюсеребристуюкнопку、расположеннуюстойжестороны
Примерночерез10–15секундраздастсязвуковойсигналозавершениипроцедурызапуска。 УстройствоHMTвключено、ивыможетенадетьего。 Наэкранедолжноотображатьсясодержимое。

Шаг8。Тонкаянастройка
Можнонемногоскорректироватьположениедержателяэкранапутемвращенияилинаклона。 Держательэкрананужноповернутьтакимобразом、чтобывамбыличетковиднывсечетыреуглаэк Еслидержательэкранарасположен
правильно、высможетеполностьюувидетьглавноеменювключенногоустройстваHMT。
Внимание! Есливыневидитечеткоеизображениенаэкране、убедитесьв
равильностинастройкиустройстваиэкрана - дваждыпроверьте、каксидитголовноекреплениеилиголовнойубор、ипроследите、чтобыэкранбылправильнонастроенподдоминирующийглаз。

Шаг9。Тонкаянастройкакамеры
Преждечемвоспользоватьсякамерой、нужновыполнитьоставшиесярегулировки、чтобыобеспечитьпрямуюнаправленностькамерыиотсутствиепомехвкадре。

УдаленноеконфигурированиеHMTвеб-браузере

Воспользуйтесьвеб-браузером、чтобысгенерироватьQR-коддляконфигурированияустройства
Приложение«Конфигурация»(вразделе«Моипрограммы»)сканируетQR-код、содержащийнастройкиязы
часовогопояса、временииподключенийWi-Fi。 Наспециальнойвеб-страницекаждыйможетсоздать
собственныйQR-код。
Чтобынастроитьустройство、выполнитеследующиедействия:
1.Откройтевеб-браузернакомпьютере。
2.Откройтевеб-сайтrealwear.setupmyhmt.comウェブサイトhttps://www.realwear.com/configure
3.Нажмитенастраницекнопку構成
(Конфигурация)、азатем—初めてのセットアップ
(Начальнаянастройка)。 (Примечание.Такжеможно
нажатьссылкунаразделконфигурации、
расположеннуювверхнейпанелинавигации。)
4.ВыберитежелаемыйязыкинажмитеNext(Далее)。
Укажитесначаларегион、затем—часовойпояс。
5.自動設定ソフトウェア
(Настроитьавтоматически)、позволяющийзаполнить
полянаосновенастроеквашегокомпьютераили
телефона。 Чтобыуказатьдругиезначения、снимите
флажокиизменитеполя。
6.Указавдатуивремя、нажмитеNext(Далее)。
•Необязательно。 Введитеназваниеточкидоступа
Wi-Fi(илиSSID)ипароль、чтобынастроитьсеть
Wi-FiはHMTです。 Примечание。
БольшинствопростыхсетейWi-Fiзащищеныс
помощьюпротоколовWPA/ WPA2PSK。
7.Нажмитекнопкуコードを生成します(Сгенерироватькод)。 НаэкранекомпьютераотобразитсяQR-код。
8.НаустройствеHMTоткроетсяприложение«Конфигурация»。 Произнесите«ПЕРЕХОДВГЛАВНОЕМЕНЮ»>
«МОИПРОГРАММЫ»>«КОНФИГУРАЦИЯ»。 Устройствобудетиздаватьзвуковойсигнал。
9.ОтсканируйтеQR-код、направивкамеруHMTнаQR-код、чтобыоноказалсявпределахрамокэкрана。
10.ПослесканированияQR-кодараздастсязвуковойсигналиотобразитсяпредыдущийэкран。
ОписанныешагитакжеможновыполнитьчерезприложениеRealWearCompanion、доступноевмагазинахアプリ
GooglePlayを保存します。
Примечание。 ПрипервомвыключенииустройстваHMTнаэкранвыводитсяокноудаленнойнастройки。 Чтобы
пропуститьнастройкуудаленногодоступаивыполнитьеепозднее、нажмитекнопкуACTION。 Влюбоймомент
выможетевернутьсявприложениедлянастройки、произнеся«ПЕРЕХОДВГЛАВНОЕМЕНЮ»>«МОИ
ПРОГРАММЫ»>«КОНФИГУРАЦИЯ»。

ВыборязыкаинтерфейсаHMT

HMTの言語:
1.アメリカ(США)
2.Французский
3.ドイツ語
4.イタリア語
5.日本
6.Корейский
7.中国
8.Польский
9.Португальский(Бразилия)
10.ロシア語
11.Испанский
12.Тайский
Чтобывыбратьязыкинтерфейса、выполнитеследующиедействия:
Шаг1。Нажмитеиудерживайтекрупнуючернуюкнопкууправлениянакорпусеустройства。
Шаг2。Приэтомнаэкранбудетвыведенсписоквсехдоступныхязыков、обозначенныхфлагами
соответствующихстран。
Устройствоавтоматическилистаетсписокязыковивыделяетпоодномуязыкузаразвтечениедву
Шаг3。Когдабудетвыделеннужныйязык、отпуститекнопкууправления、иустройствосразуженачне

Голосовоеуправление

ЗнакомствосWearHF™

WearHF™—этоинновационноепрограммноерешение、позволяющееиспользоватьустройствоRealWearHMT
вкачествеустройствасвязи«свободныеруки»。
Устройствопростовиспользованиииоснащеноинтуитивнопонятнымифункциями。

Распознаваниеречи—произнеситето、чтовывидите

УстройствоHMTработаетпотехнологиираспознаванияречи。 Вместотого、чтобынажиматькнопкиуправлениянаэкране、все、чтовамнужносделать—произнесть УстройствоHMTиспользуетновейшиетехнологиидлярасширенногошумоподавленияираспознаванияре Онораспознаетмножестворазличных
языковиакцентовиможетобнаруживатькоманду、дажеесливыговоритетихо。
Всекоманды、ассоциируемыесконкретнымэкраном、четкоотображаютсянаэтомэкране、обычно Выможетеуправлятьустройством、произносяназваниянужныхэлементовуправления。 Например、вглавномменюимеютсякрупныезначкисподписями、такимикак«МОИПРОГРАММЫ»или« Чтобыполучитьдоступкэтимприложениям、произнеситеназваниеприложения。 Приэтомоткроетсясоответствующийэкран。

Доступксправкевлюбоевремя

情報は、チームの情報を提供します。 Команда«ПОКАЗАТЬСПРАВОЧНИК»отображаетсявовсехокнах。 Справкавыводитсявовсплывающемокне。 Можноназватьинтересующуюкомандуилисказать«СКРЫТЬСПРАВКИ»、чтобызакрытьвсплывающ Дажееслизакрытьокносправки、устройствоHMT-1всеравнобудетреагироватьнаэтикоманды。

ИспользованиеHMTбезкаски

Креплениезаднейподкладки

ЗадняяподкладкакрепитсякзаднемудержателюHMT:совместитеотверстияподкладкисвыступамиза

Креплениеголовногоремня

ВставьтеконецремнявовнутреннюющельскаждойстороныHMT、какпоказанонарисунке。 Согнитеконецвдвоеизакрепитеего«липучкой»。

hmt_1_hardhat

今すぐ現場作業の変革に取りかかりましょう

RealWearで最新情報を入手してください

ファーマ ソリューション ガイドをダウンロードする