ไทย

แหล่ง ข้อมูล เพิ่มเติม

อุปกรณส์ วมใส่ศรษีะทีต่ ิดตั้ HMT

(เข้าเว็บไซต์ของ RealWear เพื่ อตรวจสอบรุน่ ที่ มีใหใ้ชง้าน)

อุปกรณ์ HMT มาตรฐานจะมาพร้อมกับสายคาดศีรษะแบบถอดได้

ใช ้งานร่วมกับหมวกนิรภัย อุปกรณ์ HMT สามารถตดิ ตั้ งไดห้ ลาย รูปแบบเพื่ อเพิ่ มความเสถยี ร ความคล่องตวั และความปลอดภยั การตดิ ตั้ งกบั

หมวก และ ต วั ล็อก อุปกรณ์ เสริม

HMT

บทความนีจ้ ะอธบิ ายถงึวธิกี ารสวมอุปกรณ์HMT ของคุณเพื่ อชว่ ยใหไ้ดร้บั ประสบการณท์ ีด่ ทีีสุ่ด

ขัน้ ที่ 1 – ตรวจสอบว่าควรใช้การก าหนดค่าแบบตาข้างซ ้ายหรือขวา
HMT นั้นสามารถตั้งค่าใหก้ ารแสดงผลและกลอ้งนั้นอยู่ในแนวเดยี วกบั ดา้นซา้ยหรอืขวาของศรีษะของคุณได้ ขัน้ แรก ควรท าการตรวจสอบว่าตาขา้งเด่น ของคุณนั้ นอยู่ขา้งใด วธิกี ารสามารถท าตามไดใ้นบทความในลงิกน์ี้ การดูการแสดงผลของ HMT ดว้ยตาขา้งเด่นนั้ นจะชว่ ยใหก้ าร ใชอ้ปุกรณน์ั้ นสะดวกสบายและชดั เจน

่ขัน้ที 2 – เตรียมอุปกรณ์ HMT ให้พร ้อม
ก่อนสวม ให้ถือ HMT ไว้ในระดับเดียวกับแขนบูม/จอแสดงผลดา้นซา้ยหรอืขวา โดยขึ้ ่นอยู่กบั ตาขา้งเด่นของคุณ เอยีงแขนบูมให้ออกมาใน รูปแบบตัวอักษร Z ตามทีแ่ สดงดา้นล่าง

ขัน้ที่ 3 – ตรวจสอบการใส่ว่าถูกตอ้งและอุปกรณเ์สรมินั้ นอยู่ถูกต าแหน่งซึ
่งอุปกรณเ์หล่านี้รวมถงึ สายคาเดีย่ ว สายคาดสามสาย หมวกนิรภยั พรอ้มตวัล็อก หมวกกันกระแทกพร้อมสายสามสาย หรือหมวกเบสบอล พรอ้มชดุ ตดิ ตั้ ง โปรด ดูบทความในการตดิ ตั้ งอุปกรณเ์สรมิเพื
่อดูวธิกี ารตดิ ตั้ งอุปกรณเ์ขา้กบั ตวัเลอืกในการตดิ ตั้ งของคุณ

ขัน้ที่ 4 – การสวม HMT
เริม่ ดว้ยการวางต าแหน่งอุปกรณบ์ นศรีษะใหข้ นานกบั พืน้ สายคาดศรีษะจะตอ้งอยู่ในแนวตั
้ง ไม่ใชใ่ นแนวเฉียงบนศีรษะของคุณ

ขัน้ที่ 5 – การปรับ HMT เพือ่ ความพอดี
ปรบั สายคาดศรีษะหรอือุปกรณส์ วมศรีษะเพื่ อใหอุ้ปกรณน์ ั้ นไม่อยู่ในระดบั ต่ าเกนิไป และอยู่ในต าแหน่งแนวเดยี วกบั ขมบั ของ คุณ เหนือ หู
ต่อไปใหเ้ลือ่ นพอดแสดงผลเขา้ต าแหน่ง ส าหรบั ประสบการณท์ีด่ ทีีสุ่ ดควรใหจ้อแสดงผลนั
้นอยู่ใกลก้ บั เสน้ ผ่ากลางใบหน้าตรงดา้นหนา้ใกล้ กับตาของคุณ

6 – การปรับความพอด
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพอดแสดงผลนั้ นไม่ไดอ้ยู่ในต าแหน่งที่ ไกล เกินไปหรือใกล้เกินไปกับตาของคุณ
เคลือ่ นจอแสดงผลไปยงัเสน้ ผ่ากลางดว้ยการดนั จากภายนอกเขา้ ไปข้างใน
จากนั้ นใหจ้บั แขนบูมดว้ยมือขา้งหนึ่ งและจบั ดา้นหลงัของ HMT ดว้ยมืออกี ขา้ง ดนั พอดแสดงผลเขา้ไปดา้นในเพื่ อใหพ้ อด นั้ นอยู่ใน ต าแหน่งข้างหน้าและใต้ตาเล็กน้อย
การเอยีงและหมุนพ็อดแสดงผลนั้ นเป็นวิธกี ารทีด่ ทีีสุ่ ดในการ ปรับแต่งเล็กน้อย
ให้แน่ใจว่าพ็อดแสดงผลนั้ นหมุนมาอยู่ในต าแหน่งทีต่ าของคุณ สามารถเห็นทั้ งสีมุ่ มของการแสดงผล เมื่ อพ็อดแสดงผลนั้ นอยู่ใน ต าแหน่งที ถู่ กตอ้งและ HMT เปิดใช ้งานแล้ว คุณจะเห็นหน้าแรก ของ HMT ทั้ งหนา้จอ
: หากคุณไม่สามารถเห็นสิ่ งทีอ่ ยู่บนหน้าจอไดอ้ย่างชดั เจน ใหต้ รวจสอบว่าอุปกรณแ์ละจอแสดงผลของคุณนั้ นตั้ งค่าไวอ้ย่างไร ตรวจเช็ค ตวัยึดสายหรอืหมวกที่ ใส่และดูว่าการแสดงผลนั้ นตั้ งค่า
พอดี กับ ตา ข้าง เด่น ของ คุณ หรือ ไม

ขัน้ที่ 7 – การเปิด HM
ก่อนสวม HMT ลงบนศีรษะ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 3 วนิ าทีจากนั้ นจงึปล่อยป่ ุมเปิด/ปิด โดยปุ่มเปิด/ปิดคือ ปุ่มสีเงิน ทรงกลมบน HMT ทีอ่ ยู่ดา้น เดยี วกบั แขนบูมและจอแสดงผล
ภายในสิบถึงสิบหน้าวินาทีคุณจะไดย้ินเสยีงหลงัจากทีข่ ัน้ ตอนใน การเปิดเครือ่ งเสรจ็สิน้ ตอนนี้ HMT ไดเ้ปิดเครือ่ งแลว้และพรอ้มใช้ งาน คุณควรจะเห็นหน้าจอในตอนนี

9 – ปรับแต่งกล้องให้พอดเมื
่อคุณพรอ้มทีจ่ ะใชก้ลอ้งแลว้ คุณจะตอ้งท าการปรบั แต่งขัน้ สุดทา้ยเพื่ อใหก้ ลอ้งนั้ นมองไปขา้งหนา้โดยไม่มีอะไรบด บ ง

อุปกรณส์ วมใส่ศรษีะทีต่ ิดตั้ HMT

(เข้าเว็บไซต์ของ RealWear เพื่ อตรวจสอบรุน่ ที่ มีใหใ้ชง้าน)

อุปกรณ์ HMT มาตรฐานจะมาพร้อมกับสายคาดศีรษะแบบถอดได้

ใช ้งานร่วมกับหมวกนิรภัย อุปกรณ์ HMT สามารถตดิ ตั้ งไดห้ ลาย รูปแบบเพื่ อเพิ่ มความเสถยี ร ความคล่องตวั และความปลอดภยั การตดิ ตั้ งกบั

หมวก และ ต วั ล็อก อุปกรณ์ เสริม

การก าหนดค่า HMT ระยะไกลโดยใช ้เว็บเบราว์เซอร ์

สร้าง QR โคด้ เพื
่ อ การ ตั
้งค่าจากเว็บเบราวเ์ซอร ์
แอปการก าหนดค่า (สามารถพบได้ใน „โปรแกรมของฉัน“) จะสแกน QR โคด้ ทีม่ ีขอ้มูลการตั
้งค่าส าหรบั ภาษา เขตเวลา เวลา และการเชือ่ มต่อ
WLAN เว็บเพจนีอ้ นุญาตใหใ้ครก็ไดส้ ามารถสรา้ง QR โค้ด
เพื
่อใหก้ ารตดิ ตั
้งอุปกรณเ์สรจ็สิน้ โปรดท าตามขัน้ ตอนดงัต่อไปนี

:
1. เปิดเว็บเบราว์เซอร ์บนคอมพิวเตอร ์ของคุณ
2.
่ realwear.setupmyhmt.com หรือ https://www.realwear.com/configure
3. คลกิ ทีป่
่ ุม „การก าหนดค่า“ ในหนา้ดงักล่าว จากนั
้ น คล กิ
„การตั
้ ง ค่า ค รั
้งแรก” (หมายเหตุ: คุณสามารถคลกิ ทีล่ งิก ์
“การก าหนดค่า” ไดท้ีด่ า้นแถบน าทางด้านบน :)
4. เลอืกภาษาทีต่ อ้งการใช้จากนั
้นคลกิ „ต่อไป“ คุณจะต้องเลือก
ภูมิภาคก่อน จากนั
้ น เล อื ก เขต เวลา
5. หากกากล่องเครือ่ งหมาย „ตั
้งค่าอตั โนมตั ” ิ จะเป็นการตั
้ ง ค่า
เริม่ ตน้ โดยตรวจสอบ ค่าจากคอมพิวเตอร ์หรือมือถือของคุณ
หากจะใชก้ ารตั
้ ง ค่า แบบ อื
่น ใหน้ าเครือ่ งหมายในกล่องนั
้ น ออก
และเปลีย่ นค่าตามตอ้งการ
6.
่ อ ตั
้งวนั ทีแ่ ละเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ คลกิ „ต่อไป“
• ไม่บังคับ: กรอกชือ่ จุดเชือ่ มต่อ WLAN (หรือ SSID) และ
รหัส ผ่าน เพื
่ อ ตั
้งค่าเครอืข่าย WLAN ส าหรับอุปกรณ์ HMT
ของคุณ หมายเหตุ: เครือข่าย WLAN แบบทั
่วไปจะใชก้ าร
รักษาความปลอดภัยแบบ WPA/WPA2-PSK
7. คลิก „สร้างรหัส“ QR โคด้ จะปรากฏขึน้ บนหนา้จอคอมพิวเตอร ์
8.
ุปกรณ์HMT ให้เปิดแอป „การก าหนดค่า“ พูดว่า
“ไปทีห่ น้าแรก” จากนั
้น „โปรแกรมของฉัน“ และ „การก าหนดค่า“ อุปกรณจ์ะเริม่ มี
เสียง เตือน
9. ให้สแกน QR โค้ด โดยหันกล้องของอุปกรณ์ HMT และให้ QR โค้ด อยู่ในกรอบที

ปรากฏ บน หน้า จอ
10.
่อสแกน QR โคด้ เรยีบรอ้ยแลว้ จะมีเสยีงเตอืนและคุณจะกลบั ไปยงัหนา้จอก่อนหนา้นี
ขัน้ ตอนก่อนหนา้นีส้ ามารถด าเนินการโดยใชแอป ้ RealWear Companion ซึ
่งมีใหบ้ รกิ ารใน App Store และ Google Play
หมายเหตุ: เมื
HMT ครั
้งแรก หนา้จอก าหนดค่าทางไกลจะปรากฏขึน้ กดป่ ุม „ด าเนินการ“ เพื
่อขา้มการก าหนดค่าระยะไกล และ
ด าเนินการภายหลัง คุณสามารถเข้าสู่แอปการก าหนดค่าไดท้ ุกเมื
่อ โดยพูดว่า „ไปทีห่ น้าแรก“ > „โปรแกรมของฉัน“ > „การก าหนดค่า“้

การเลือกภาษาส าหรับอินเทอร ์เฟสของอุปกรณ์ HMT

อุปกรณ์ HMT รองรบั ภาษาต่อไปนี

:
1. (อเมริกา)
2.
่ ง เศ ส
3.
4.
5.
่ ุน
6.
7.
8.
9. (บราซิล)
10.
11.
12.
วิธีเลือกภาษาส าหรับอินเทอร ์เฟสผู้ใช ้
ขัน้ ที
่ 1: กดปุ่ม AKTION สดี าขนาดใหญ่บนฝั
่งทีม่ ีแขนบูมของเครือ่ ง
ขัน้ ที
2: ภาษาที
่รองรบั ทั
้งหมดจะปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืก โดยใชธ้งประจ าชาตเิป็นสญั ลกั ษณแ์ทน:
เครือ่ งจะท าการเลือ่ นรายการภาษาลงอตั โนมตั ิและจะมีแทบเลอืกภาษาปรากฏคา้งไวส้องวนิ าทีส าหรบั แต่ละรายการ
ขัน้ ที
3:
่อภาษาทีต่ อ้งการใชอ้ยู่ในแทบเลอืก ใหป้ ล่อยปุ่ ม AKTION และอุปกรณ์จะก าหนดค่าใหม่เพื
่อแสดงค าสั
่ ง ใน ภาษา นั
้น ๆ

การ ควบคุม ด้วย เสียง

า WearHF™

WearHF™ เป็นซอฟตแ์วรโ์ซลูชัน่ รูปแบบใหม่ทีช่ ว่ ยใหค้ ุณสามารถใชง้าน RealWear HMT ได้แบบไม่ต้องใช ้มือ ซึ
่งใชง้านง่ายและมีฟังกช์นั การท างานทีส่ าคญั ๆ

การจดจ าเสยีง พูดในสิ่ งที่เห็น

อุปกรณ์ HMT ท างานโดยยึดการจดจ าดว้ยเสยีงเป็นหลกั แทนที่ จะตอ้งกดหรอื แตะป่ ุมควบคุมบนหนา้จอ สิ่ งทีคุ่ ณตอ้งท าก็คอื พูดชือ่ การควบคุม นั้ น ๆ อุปกรณ์ HMT ใชเ้ทคโนโลยีล่าสุดในการตดั เสยีงรบกวนขัน้ สูงและการจดจ าเสยีงซึ่ งท างานแมใ้นสภาพแวดลอ้มที ม่ ีเสยีงรบกวนทีด่ งัมาก อุปกรณน์ีส้ ามารถจดจ าส าเนียงและภาษาทีต่่ างกนั จ านวนมาก รวมถงึสามารถตรวจจบั ค าสั่ งแมค้ ุ ณ จะ พูด ด ว้ ย เส ยี ง ที่ เบา

ทุกค าสั่งที่ เกีย่ วขอ้งกบั หนา้จอใดหนา้จอหนึ่ งเป็นพิเศษจะแสดงบนหน้าจออย่างชดั เจน ซึ
่งโดยปกตจิะแสดงดว้ยตวัอกั ษรพิมพใ์หญ่ทั้ งหมด คุณ สามารถใชง้านอุปกรณน์ี้ โดยการพูดชือ่ การควบคุมต่าง ๆ ตวัอย่างเชน่ หน้าจอหลกั มีไอคอนขนาดใหญ่พรอ้มชือ่ อย่าง „โปรแกรมของฉัน“ หรือ
„ไฟล์ของฉัน“ เพื่ อเขา้ใชง้านแอปพลเิคชัน่ เหล่านี้ คุณสามารถพูดชือ่ แอปพลเิคชัน่ จากนั
้นจะเขา้สู่หน้าจอของแอปพลเิคชัน่ ทีต่ รงกบั ค าสั่ง

เขา้ถงึความชว่ ยเหลอืไดท้ ุกเมือ

คุณสามารถเขา้ถงึขอ้มูลความชว่ ยเหลอืตามค าสั่ งที่ เกีย่ วขอ้งกบั หนา้จอนั้ น ๆ ดว้ยค าสั่ ง
แสดงความช่วยเหลือ“ โดยค าสั่ ง „แสดงความ ช่วยเหลือ“ จะแสดงอยู่บนทุกหนา้จอ หน้าจอความชว่ ยเหลอืจะแสดงเป็นหนา้ต่างป็อปอพั คุณสามารถพูดค าสั่ งทีค่
ุณตอ้งการ หรอืพูดว่า „ซ่อน ความช่วยเหลือ“ เพื่ อปิดหนา้ต่างป็อปอพั แม้จะปิดหน้าต่างความช่วยเหลือลง HMT-1 สามารถฟังเสยีงและตอบโตต้ ่อค าสั่ งเหล่า นั้ นต่อไปได้

ใช ้งานอุปกรณ์ HMT โดยไม่ติดตั้ งกบั หมวกนิรภย

การตดิ ตั้ งแผนรองหลงัศรีษะ

ติดแผ่นรองหลังศีรษะกับด้านหลังตัวอุปกรณ์ HMT โดยจัดให้ ต าแหน่งด้านเปิดของแผ่นรองด้านหลังอยู่ตรงกับหมุดของ HMT จากนั้ นตดิเขา้ไป ล็อกใหเ้ขา้ที

การตดิ ตั้ งสายคาดศรีษะ

สอดปลายสายคาดทั้ งสองดา้นลงในชอ่ งทั้ งสองดา้นของ อุปกรณ์ HMT ตามภาพ พับปลายเข้าหาสายคาด แล้วรัดให้ แน่นด้วยแถบหนามเตย

Beginnen Sie noch heute mit der Transformation Ihrer mobilen Mitarbeiter

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit RealWear

Laden Sie die Pharma-Lösungsleitfäden herunter